Kahr PM Series Spring Maintenance Kits, PM45 (KSKPM45) - Style # KSKPM45, Kahr Shop/ Gun Maintenance