Kahr PM Series Spring Maintenance Kits (PM45) (KSKPM45) - Style # KSKPM45, Kahr Shop/ Gun Maintenance