Kahr P380 Spring Maintenance Kit (KSKP38) - Style # KSKP38, Kahr Shop/ Gun Maintenance