Kahr P Series Spring Maintenance Kits (P45) (KSKP45) - Style # KSKP45, Kahr Shop/ Gun Maintenance