Kahr P Series Spring Maintenance Kits, P45 (KSKP45) - Style # KSKP45, Kahr Shop/ Gun Maintenance