Kahr MK Series Spring Maintenance Kits, MK9 (KSKMK9) - Style # KSKMK9, Kahr Shop/ Gun Maintenance