Kahr MK Series Spring Maintenance Kits, MK40 (KSKMK40) - Style # KSKMK40, Kahr Shop/ Gun Maintenance