Kahr MK Series Spring Maintenance Kits (MK40) (KSKMK40) - Style # KSKMK40, Kahr Shop/ Gun Maintenance